ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การจองร้านค้า งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. หลักฐาน รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง ณ กองการศึกษา ชั้น1 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ประชาสัมพันธ์