ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการมีงานทำ สามารถลงซื่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๒๓๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๑๖
ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์