ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง

ประชาสัมพันธ์