ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานนโยบายและการขนส่งจราจร เรื่องการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่เมืองต้นแบบ (พื้นที่เมืองต้นแบบ : เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑ โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง)

ประชาสัมพันธ์