โครงการตรวจแนะนำสถานประกอบการ ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการตรวจแนะนำสถานประกอบการ ประจำปี ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย จึงส่งผลให้มีสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการตรวจแนะนำสถานประกอบการในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น