โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรภาครัฐ หน่วยงานต่างๆ ผู้นำชุมชน อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีปัญหาติดบ้าน/ติดเตียง โดยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำด้านสุขภาพและให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านต่างๆตามความเหมาะสม