โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้เด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้เด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศและมีประสบการณ์เรียนภาษาต่างประเทศโดยตรงกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา