โครงการส่งเสริมและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยให้บริการตรวจชั่งน้ำหนัก การตรวจวัดสัญญาณชีพจร การให้ความรู้และคำปรึกษาด้านสุขภาพ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังได้สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และนั่งสมาธิร่วมกัน ณ วัดอัมพาราม