โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดนาจอมเทียน