โครงการ To Be Number One ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา