โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๐

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน