โครงการปฐมนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน