โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก และเยาวชน (ค่ายพุทธบุตร) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน (ค่ายพุทธบุตร) เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตใจ และส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติใช้พัฒนาตนเองและสัคมรอบด้าน รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนรู้รักสามัคคี รู้จักการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข