ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และทางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.นาจอมเทียน ๖ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๔๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดแนบท้าย