ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อครั้งนี้ ๑๔๘,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๘,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดแนบท้าย