ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และทางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.นาจอมเทียน ๘ หมู่ที่ ๒ 

บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกศิริก่อสร้าง ในราคา ๕๒๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน