ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น และรถตู้ปรับอากาศ)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น และรถตู้ปรับอากาศ (โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐) ตามรายละเอียดของเทศบาล วงเินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๘๖,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๑๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลาง โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดแนบท้าย