ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาจอมเทียน (แห่งที่ ๑) หมู่ที่ ๑ 

บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคา คือ นายรัตนทัต ทัพมานนท์ ในราคา ๖๘๗,๐๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน