ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และทางระบายน้ำในเขตเทศบาล หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.นาจอมเทียน ๘ หมู่ที่ ๒

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และทางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.นาจอมเทียน ๘ หมู่ที่ ๒ โดยดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.นาจอมเทียน ๘ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๒ ตารางเมตร พร้อมทาสีตีเส้นจราจร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๗๗๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

ราคากลางของการก่อสร้าง ๕๒๖,๓๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)ม่กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองช่างเทศบาลตำบลนาจอมเทียน หากผู้ซื้อแบบและรายการสอบราคาไม่มาดูสถานที่ในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้รับทราบสถานที่ตลอกจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆแล้ว

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๔ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๕ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๗๐๐ บาท ได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ