ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจัดซื้อดินลูกรังเพื่อปรับภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินโครงการจัดซื้อดินลูกรังเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๖๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดแนบท้าย