ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทืติกคอนกรีตและทางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๗๗๗,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๔๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๖,๓๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย

รายละเอียดแนบท้าย