ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน (แห่งที่ ๑) หมู่ที่ ๑

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน (แห่งที่ ๑) หมู่ที่ ๑ โดยดำเนินการปรับปรุงตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๖๙๗,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ

ราคากลางของการก่อสร้าง ๖๙๗,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมเพรีงกัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาจอมเทียน (แห่งที่ ๑) หมู่ที่ ๑ หากผู้ซื้อแบบและรายการสอบราคาไม่มาดูสถานที่ในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้รับทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆแล้ว

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๓ เมษาน ๒๕๖๐   ยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์นรวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๖๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ - ๓ เมษายน ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ