ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙)

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑.๒.๓.๔.๘.๙ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ชนะการประมูล คือ บริษัท ดี.พี.เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๔,๑๓๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน