ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพระนางจอมเทียน)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารพระนางจอมเทียน ตามแบบแปลนของเทศบาล จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๔๙๗,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็ยเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๖,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย