ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจ้างเหมารถแม็คโครขุดตักและรถบรรทุก ๑๐ ล้อ)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมารถแม็คโครขุดตักและรถบรรทุก ๑๐ ล้อ (บริเวณที่สาธารณะปากคลองนาจอมเทียน) ตามรายละเอียดของเทศบาล จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็ยเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย