ประกาศประมูลการจ้างโครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารระ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาจอมเทียน วงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๔,๑๔๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๔,๓๙๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และแจ้งสิทธิผู้เสนอราคาในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป
กำหนดเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๔,๐๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ