ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(แห่งที่ ๒))

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาจอมเทียน(แห่งที่ ๒) ตามรายละเอียดของเทศบาล จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๒๑๔,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๓๗๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๕,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย