ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(แห่งที่ ๑))

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาจอมเทียน(แห่งที่ ๑) ตามรายละเอียดของเทศบาล จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๖๙๗,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๓๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย