ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อครั้งนี้ ๔๓๘,๑๖๕ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๓๘๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อย โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๓๘,๑๖๕ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย