ประกาศ กำหนดเวลายื่นแบบและชำระค่าภาษี ประจำปี ๒๕๖๐

๑.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๒.ภาษีบำรุงท้องที่
๓.ภาษีป้าย
๑.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิในทรัพย์สิน ไปรับแบบพิมพ์และยื่นภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พร้อมชำระเงินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งผลการประเมิน

๒.ภาษีบำรุงท้องที่

ให้เจ้าของที่ดินที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕)และได้รับการประเมินภาษีแล้ว ชำระค่าภาษีภายในเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๐

๓.ภาษีป้าย

ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐ และชำระเงินภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและชำระภาษีได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๐๗ ในวันและเวลาราชการ