ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัางในระบบฐานข้อมูล(โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้สาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินโครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙ จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๔,๑๔๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๓๑๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นจำนนเงิน ๔,๓๙๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย