ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวรราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น (โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างในประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐)ตามรายละเอียดของเทศบาล จำนวนเงินงบประมาณอนุมัติในการจัดจ้างครั้งนี้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๓๖๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย