การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ขอเชิญผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ ,ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี หรือผู้ที่มีผู้อายุครบ ๖๐ ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มายื่นลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ขอเชิญชวนผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ (ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี) หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และมีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ยกเว้นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มายื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นมายื่นแทน ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยใช้หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบการยื่นลงทะเบียน ที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น๑ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๑๗