ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์(โครงการก่อสร้างอาคารเรียน(๒ ชั้น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาจอมเทียน แห่งที่ ๒ หมู่ที่ ๙

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยคณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเลHกทรอนิกส์ได้จัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเรียน(๒ ชั้น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาจอมเทียน แห่งที่ ๒ หมู่ที่ ๙ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ชนะการประมูล คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะลิ จันทร์ดำ เสนอราคาเป็นเงิน ๙,๙๖๘,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)ตามรายละเอียดแนบท้าย