ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่เด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่เด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙) ตามรายละเอียดของเทศบาล จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๑๒๙,๓๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๓๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๙,๓๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย