การเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ให้ทำการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML หมู่ที่ ๒ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ด้วยตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้ว่างลง จึงกำหนดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.ให้บ้านน้ำเมา หมู่ที่ ๒ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นท้องที่ที่ทำการเลือกผู้ใหญ่บ้าน
๒.ให้ศาลาอเนกประสงค์ SML  หมู่ที่ ๒ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ทำการลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน
๓.ราษฎรในหมู่บ้านผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกผู้ใหญ่บ้านให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ ในวันที่ ๒๐-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ พร้อมหลักฐานและเอกสารซึ่งรับรองความถูกต้อง ดังต่อไปนี้
   ๑)บัตรประจำตัวประชาชน
   ๒)สำเนาทะเบียนบ้าน
   ๓)ใบรับรองแพทย์
   ๔)หลักฐานการศึกษา
   ๕)รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๓.๕ ซม. จำนวน ๖ รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันสมัคร
๔.ให้ทำการเลือกผู้ใหญ่บ้านในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
๕.การเพิ่มชื่อถอนชื่อให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ  
จึงประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านไปใช้สิทธิตามวันและเวลาดังกล่าว