ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญอุทิศถวายพระกุศลครบ ๓ ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญอุทิศถวายพระกุศลครบ ๓ ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๐ พรรษา วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ด้วยในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันครบรอบ ๓ ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่าน โรงพยาบาลวัดญาณสงวรารามร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ สภากาชาดไทย ,และหน่วยงานในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี จัดงานบำเพ็ญอุทิศถวายพระกุศลครบ ๓ ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ ในวันที ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๐ พรรษา วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ประกอบด้วยกิจกรรม การบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม, การบริจาคโลหิต, และรับชมนิทรรศการจากหน่วยงานในโครงการพระราชดำริ