ประกาศประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน(๒ ชั้น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียนแห่งที่ ๒ หมู่ที่ ๙

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน (๒ ชั้น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียนแห่งที่ ๒ หมู่ที่ ๙ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาจอมเทียน วงเงินงบประมาณที่จัดจ้างจำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ราคากลาง ๙,๙๙๑,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดแนบท้าย