ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(โครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐)

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียนไปแล้วนั้น
บัดนี้ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ชนะการประมูล คือ บริษัท ร่วมค้าแอดวานซ์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๗,๙๙๙,๙๙๙ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน