ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการโครงการจ้างเหมารถแมคโครขุดตัก รถแมคโครหัวเจาะและรถบรรทุก ๑๐ ล้อ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย