ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้(โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑๕ ชุด)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑๕ ชุด จำนวน ๑ โครงการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และคณะกรรมการได้กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑๕ ชุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีครีเอชั่น เอเซีย จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)