ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจ้างเหมารถแม็คโครขุดตัก รถแม็คโครหัวเจาะและรถบรรทุก ๑๐ ล้อ)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการโครงการจ้างเหมารถแม็คโครขุดตัก รถแม็คโครหัวเจาะและรถบรรทุก ๑๐ ล้อ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย