ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจัดซื้อวัสดุอื่น(ทุ่นไข่ปลา))

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการโครงการจัดซื้อวัสดุอื่น(ทุ่นไข่ปลา)จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อครั้งนี้ ๔๘๕,๑๓๘ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๒๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๕,๑๓๘ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย