ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการซ่อมแซมติดตั้งประตู-หน้าต่างพร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งที่ ๑)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมติดตั้งประตู-หน้าต่างพร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน (แห่งที่ ๑)จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๑๗๖,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๒๔๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๕,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย