ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๒๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๙๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย