ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เป็นเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ราคากลาง ๘,๑๘๙,๓๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
กำหนดยื่นเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
กำหนดเสนอราคาโดยวิธีประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคา ๘,๐๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหับ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๒๓-๘๖๑๓-๑๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ