ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๕ รายการ ตามรายละเอียดของเทศบาล โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ วงเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ
ราคากลาง ๑,๙๙๙,๖๘๐.๒๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทยี่สิบสตางค์)
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๑-๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารการสอบราคาในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๘๒๓ ๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ