ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(การจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๒๓๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๙๙,๖๘๐.๒๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย