ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และปรับปรุงพื้นด้านหน้าสถานีดับเพลิง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และปรับปรุงพื้นด้านหน้าสถานีดับเพลิง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ๓๐๘,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๑๘๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย