ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อครังนี้ ๔๗๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๒๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย